فهرست فعالیت ها و خدمات در حال انجام:


1- آزمایش کنترل دور و ولتاژ موتور و ژنراتور
2- بررسی رفتار موتور DC
3- کنترل دبی و سطح سیال
4- آزمایش تحقیق در خطای سیستم کنترلی با کنترلر PID
5- کنترل دما
6- کنترل نور


فهرست فعالیت ها و خدماتی که امکانش وجود دارد ولی در حال حاضر استفاده نمی شود:


1- استفاده از PLC
2- کنترل دیجیتال
3- کنترل دو درجه آزادی سیمولاتور هلی کوپتر
4- آزمایش کنترل فرآیند

کنترل دما


قابلیت دستگاه: کنترل دمای محفظه به کمک کنترلر On/Off و کنترلر PID و بررسی اثر اغتشاش بر روی آن


کنترل دور و ولتاژ موتور و ژنراتور


قابلیت دستگاه: قابلیت کنترل سیستم با کنترل PID و شناسایی سیستم و بررسی اثر اغتشاش بر روی آن


بررسی رفتار موتور DC


قابلیت دستگاه: بررسی رفتار موتور DC در بارگذاری های مختلف و کنترل دور آن با کنترلر PID


کنترل نور


قابلیت دستگاه: کنترل میزان شدت نور به کمک کنترلر PID و بررسی اثر اغتشاش بر روی آن


خطای PID


قابلیت دستگاه: تحقیق و تعیین خطای موجود در یک سیستم کنترلی با کنترلر PID


کنترل دبی و سطح سیال


قابلیت دستگاه: کنترل حلقه باز و بسته به کمک PID یک سیستم سیالاتی و بررسی اثر اغتشاش بر روی آن