آزمایشگاه آموزشی

آزمایشگاه تحقیقاتی

آزمایشگاه آموزشی:

تهران، میدان تیموری، خیابان حبیب الهی، خیابان قاسمی، خیابان گلستان، دانشکده مهندسی مکانیک، ساختمان شماره ۲، آزمایشگاه آموزشی کنترل

تلفن‌ تماس:

021-66165182


آزمایشگاه تحقیقاتی:

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، آزمایشگاه تحقیقاتی کنترل

تلفن‌ تماس:

021-66165586


پیشنهاد می‌شود قبل از مراجعه هماهنگ کنید.