مسئول آزمایشگاه

مرتبه علمی: استاد
طراحی جامدات
دکترا، دانشگاه كارلتون،كانادا - 1375

موقعیت‌ها :
استاد بخش مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
معاون آموزش عالی، بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
معاون امور علمی، بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
عضو مرکز عالی در طراحی، رباتیک، و اتوماسیون
مدیر کارگاه‌های مرکزی، دانشگاه صنعتی شریف
مدیر آموزش و پرورش و آموزش عالی، مرکز تحقیقات پیشرفته تولید

اساتید همکار


دانشجویان دکتری


علی خنافری


دانشجوی دکتری ورودی 1392
کنترل پیل سوختی

فرشید انتصاری


دانشجوی دکتری ورودی 1392
کنترل مرزی کابل

سیدحمیدرضا رضوی


دانشجوی دکتری ورودی 1393
ثبت حرکت اینرسیایی بدن

امین طلائی زاده


دانشجوی دکتری ورودی 1394
شبیه سازی و پیاده سازی سیستم های کنترلی در ربات ها

علی کارمزدی


دانشجوی دکتری ورودی 1394
ناوبری تلفیقی زیرسطحی

مسعود یوسفی


دانشجوی دکتری ورودی 1396
کنترل میکروربات مغناطیسی

احمد مهدیان پررانی


دانشجوی دکتری ورودی 1397
رباتیک گروهی خوشه ای در بستر شبکه

جعفر قلیلی


دانشجوی دکتری ورودی 1397

جواد عباسی


دانشجوی دکتری ورودی 1398
سامانه های ناوبری اینرسی